תקנון ותנאים משפטיים אתר “www.HamLi.co.il”

כללי

אתר “www.HamLi.co.il” (להלן: “האתר”), אתר סחר אלקטרוני אותו מפעילה “אלכס מיזוג אוויר” (להלן: “מפעילת האתר”).

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל הרוכש מוצר ו/או שירות באתר מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הינו מודע לכללי ההשתתפות וקנייה באתר והוא מקבלם על עצמו.

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחל מרגע פרסומו באתר זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ

תנאים לביצוע רכישות באתר

השימוש באתר כפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.1.     משתמש בגיר (שמלאו לו 18 שנים), או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

1.2.     בעל חשבון דואר אלקטרוני פעיל.

1.3.     בוצעה הרשמה לאתר ונמסרו פרטים מלאים כנדרש.

1.4.     רכישה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי בתוקף, שהונפק על ידי חברת אשראי מוכרת.

1.5.     העסקה אושרה על ידי חברת האשראי.

1.6.     הכתובת למשלוח המוצרים ו/או התקנת השירות נמצאת בישראל.

1.7.     המשתתף קרא את התקנון ואישר אותו באופן שנקבע באתר.

1.8      החברה לא מספקת מוצרים ו/או שירות מעבר לקו הירוק וגבולות ישראל.

שירות באתר

מפעילת האתר מעניקה שירות בהתאם להוראות כל דין.

לקבלת שירות טכני (ללא מכירה טלפונית)  באתר יש להתקשר לטלפון  052-668-7555 או באמצעות מייל info@hamli.co.il

ימים א’-ה’ שעות 08:00-17:00
יום ו’ שעות 08:00-13:00

 

אספקת המוצרים

החברה תספק מוצר ו/או שירות, ובלבד ששולמה תמורתו המלאה.

אספקת המוצרים ו/או שירות והובלתם תתבצע בהתאם לרשום בדף המוצר.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדך המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים בלבד.

מועד אספקת המוצרים יתואם עם הלקוח טלפונית כ48 שעות לאחר הזמנת המוצר ו/או השירות ובכפוף לאישור עסקת האשראי.

מפעילת האתר עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאיחורים הנובעים מסיבות באינן בשליטתה.
אחריות מוצר

אחריות למוצר הינה אחריות יצרן ובהתאם לתנאיי היצרן, האתר מספק שירות אספקה בלבד.

למען הסר ספק, שירות ההתקנה הינו שירות הניתן בנפרד על ידי מתקין חיצוני.

ביטול עסקה

נוסף על האמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א -2010, לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה עד 7 ימים מיום אספקת המוצר/שירות, לרבות אם נעשה שימוש במוצר, ובלבד שהמוצר אינו פגום ו/או בלתי תקין ו/או נגרמה פגיעה לגוף המוצר וכן שנעשה שימוש סביר ובהתאם להוראות ההפעלה של המוצר.

הלקוח יהיה רשאי לבטל עסקה עד 7 ימים מיום אספקת השירות.

במקרה של ביטול עסקה , יושב הסכום ששולם בגין המוצר ו/או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

אם לאחר ביצוע הרכישה באתר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן לאספקה, רשאית מפעילת האתר לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו. לחילופין רשאית מפעילת האתר לבצע מוצר חילופי שווה ערך למוצר אשר הוזמן, באם הלקוח יבחר שלא לקבל מוצר חילופי זהה תבוטל המכירה ויושבו כספי הקנייה ללא כל פיצוי נוסף בגין אי אספקת המוצר.

במקרה  של הזמנת מוצר ללא התקנה, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על ליקויים למיניהם הנובעים כתוצאה מהתקנה לקויה ו/או שימוש לקוי ו/או פגיעה לגוף המוצר כתוצאה מהתקנה לקויה.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל עיכוב באספקה כתוצאה ממידע שגוי שנמסר במעמד ביצוע ההזמנה ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה. במקרים כאמור לעיל, הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם למועדים הקבועים בדין.

 

ביטול העסקה על ידי החברה

החברה תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:

1.1.     נפלה טעות סופר בהצעה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

1.2.     ככל שיתברר כי ביצוע ההזמנה כרוך בפעילות שאינה חוקית;

1.3.     במקרה של כוח עליון ו/או גורמים שאינם בשליטתה של החברה המונעים את המשך ביצוע ההזמנה ו/או ניהולה באופן תקין;

1.4.     בהיעדר פרטיו המלאים והמדויקים של הלקוח;

1.5.     בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לאמור בתקנון זה;

  1. הודעה על ביטול ההזמנה תיעשה באמצעות דוא”ל או לטלפון שמסר הלקוח.
  2. במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

סודיות פרטיות ומאגרי מידע

החברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה, בהתאם להוראות החוק.

הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981: מאגרי מידע: הנני יודע כי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירת המידע תלויה ברצוני לקבל את השירותים מ”אלכס מיזוג אוויר” (“שם החברה”) ו/או על ידי מי מטעמה, ונעשית בהסכמתי. הנני מאשר כי המידע אודותיי, בין שנמסר ו/או יימסר על ידי ובין ממקורות או מגופים אחרים, יוחזק ויישמר, כולו או חלקו, במאגרי מידע “אלכס מיזוג אוויר” ו/או אצל גוף אחר מטעמה אשר יהיו רשאים לעשות כל שימוש במידע לצורכי מתן שירותי אחריות ותחזוקה, מחקר, סטטיסטיקה, יצירת קשר ומשלוח עדכונים שוטפים אלי, מתן מידע כללי וכן להעבירו לצדדים שלישיים מטעמה לצורך כך.

קבלת חומר שווקי: עוד הנני מסכים כי “אלכס מיזוג אוויר” ו\או חברת פרסום מטעמה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצורך פניה אלי בהצעות לשירותים ו/או מוצרים אחרים ו/או נוספים הניתנים על ידי “אלכס מיזוג אוויר”  ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות בדרך של מדיה חברתית, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא”ל.

הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי “אלכס מיזוג אוויר” ו/או “ג’וני – פרסום דיגיטלי נכון”.

 

הגבלת אחריות

כל המידע המופיע באתר מוצע לציבור כמות שהוא (As Is).  לא תהיה ללקוח כל טענה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. בנסיבות בהן יובא לידיעת מפעילת האתר כי מידע באתר אינו שלם או לחילופין נפלה בו טעות, תפעל מפעילת האתר לתיקון הטעות בהקדם האפשרי, ואולם החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו.

מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, ומכל סיבה אחרת.

מפעילת האתר  אינה אחראית ולא תישא באחריות, ישירה או עקיפה לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שנגרמו, אם וככל שנגרמו, ללקוח בקשר עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר.

החברה אינה אחראית לכל נזק הנובע מהפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות לפעילות התקינה של האתר.

החברה אינה אחראית כל נזק שעלול להיגרם ללקוח, בין היתר, כתוצאה מגלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או הורדת מידע מהאתר ו/או בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה.

מודגש כי התמונה המופיעה בדף המוצר הינה להמחשה בלבד. בכל מקרה של פער ו/או סתירה בין התמונה לבין דף המוצר, יגבר דף המוצר על התיאור הנשקף מהתמונה.

החברה אינה אחראית על מוצרים שהותקנו בשונה מהנחיות החברה ו/או שניזוקו כתוצאה מהתקנה לקויה.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה באמצעות ערכאות מתאימות.

החברה לא תהיה אחראית על נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי הנובע מהתקנה לקויה.

מפעיל האתר/ בונה האתר  לא יהיה אחראי על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי הנובע משימוש במוצר ו/או באתר.

החברה/ מפעיל האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה ו/או מפעיל האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

קניין

כל זכויות הקניין הרוחני באתר  זה הינן רכושה הבלעדי של החברה .
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ( במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

אזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת לגבי השימוש באתר ו/או אספקת מוצר ו/או  שירות למוצר ו/או מוצרים הנמכרים ו/או כל עניין אחר הנובע מן ההתקשרות אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.